Xoay Vũ Khí Rồng Cấp 2.Nguyên Liệu:

- 1 Vũ khí rồng + 13 trở lên + 4 Op.
- Cụm ngọc ước nguyện + 2
- Cụm ngọc tâm linh + 2
- Cụm ngọc sinh mệnh + 2
- Zen 2 Cái (Vật Phẩm Vpoint - 50k) Mục Tiền Tệ > Item Vpoint.
Sau khi xoay thành công các bạn sẽ nhận được vũ khí rồng cấp 2.
Option sau khi xoay thành công sẽ nhận được random 1>2 dòng