Nguyên liệu cần có:

1 Wing 2 + 9 + 4 Option đổ lên, 1 Nguyên Liệu 2,5 bất kỳ, 1 Chaos, 1 Cre.
Tỷ lệ thành công sẽ là 30% và random Wing ngẫu nhiên.